Nieuwe Arbeidsdeal: Individueel opleidingsrecht voor werknemers

In een steeds veranderende arbeidsmarkt is het belangrijk dat werknemers zich voortdurend kunnen ontwikkelen en bijscholen om relevant te blijven in hun vakgebied. Om deze noodzaak aan levenslang leren te ondersteunen, heeft België de Arbeidsdeal geïntroduceerd. Dit initiatief voorziet in een individueel opleidingsrecht voor werknemers in de privésector, voor bedrijven met 10 of meer werknemers.

Hoeveel opleidingsdagen?

Voor bedrijven met minstens 20 werknemers gelden de volgende richtlijnen:

  • In 2023 hebben werknemers recht op 4 opleidingsdagen per voltijdse medewerker.
  • In 2024 wordt dit verhoogd naar 5 opleidingsdagen per voltijdse medewerker.

Voor bedrijven met 10 tot 20 werknemers geldt een gemiddelde van 1 opleidingsdag per voltijdse medewerker.

Soorten Opleidingen

Er zijn twee soorten opleidingen die onder dit programma vallen:

  1. Formele Opleidingen: Dit zijn gestructureerde cursussen en stages die worden georganiseerd door lesgevers en sprekers. Ze vinden plaats op locaties gescheiden van de werkplek en zijn gericht op groepen medewerkers. Deze opleidingen kunnen worden verzorgd door de onderneming zelf of door externe organisaties. Drive HR kan hierin je ideale partner zijn. Wil je meer te weten komen over onze opleidingstrajecten? Kijk naar ons People Development aanbod.

  2. Informele Opleidingen: Deze omvatten opleidingsactiviteiten die direct verband houden met het werk. Ze worden gekenmerkt door een hoge mate van zelforganisatie door individuele medewerker of groepen medewerkers, zowel wat betreft tijd, plaats als inhoud. Deze opleidingen zijn gericht op de individuele behoeften van de werknemers op hun werkplek, inclusief deelname aan conferenties of beurzen voor leerdoeleinden. Ze kunnen zowel binnen als buiten de reguliere werkuren plaatsvinden, waarbij medewerkers buiten de uren recht hebben op hun gebruikelijke loon.

Sectorale Cao of Individuele Opleidingsrekening

Bedrijven hebben de flexibiliteit om te kiezen tussen het opstellen van een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst (cao) voor opleidingen of het gebruik van een individuele opleidingsrekening (formulier) om het aantal opleidingsdagen te bepalen.

Niet-opgebruikte Opleidingsdagen

Niet-opgebruikte opleidingsdagen worden aan het einde van het jaar overgedragen naar het volgende jaar. Dit saldo mag niet worden afgetrokken van het opleidingskrediet van de werknemer voor dat volgende jaar. Het uiteindelijke doel is dat elke voltijdse werknemer gedurende elke vijfjarige periode, die ten vroegste kan beginnen op 1 januari 2024, gemiddeld minimaal 5 opleidingsdagen per jaar opneemt. Na afloop van deze vijfjarige periode wordt het beschikbare opleidingskrediet op nul gezet.

Ontslag en Opleidingskrediet

Bij ontslag om dringende redenen of wanneer de werknemer zelf ontslag neemt, heeft de werknemer geen recht om het opgebouwde opleidingskrediet op te nemen voordat de arbeidsovereenkomst is beëindigd. In gevallen waarin het ontslag niet te wijten is aan de werknemer, hebben werknemers wel het recht om hun opgebouwde opleidingskrediet op te nemen voordat de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd. Het is aan de werkgever en werknemer om te beslissen hoe deze dagen worden gebruikt en hoe ze worden opgenomen. Bovendien kan het niet-opgebruikte opleidingskrediet van invloed zijn op de opzeggingstermijn en -vergoeding, afhankelijk van de omstandigheden.

 

 

De Arbeidsdeal legt de basis voor een continuüm van leren en ontwikkelen op de werkplek, met als doel de vaardigheden en competenties van werknemers te verbeteren en hen beter voor te bereiden op de uitdagingen van de moderne arbeidsmarkt. Bedrijven spelen een cruciale rol bij het faciliteren van deze opleidingskansen voor hun personeel, en een partner zoals Drive HR kunnen waardevolle ondersteuning bieden bij het aanbieden van diverse trainingen en opleidingsmogelijkheden.

Meer blogs.

95% van de Belgische werknemers vindt erkenning krijgen de belangrijkste vereiste in een werkplek. Toch zegt slechts 50% dit effectief te ontvangen. Ontdek hier hoe je een cultuur van erkenning kan stimuleren.
In een steeds veranderende arbeidsmarkt is het belangrijk dat werknemers zich voortdurend kunnen ontwikkelen en bijscholen om relevant te blijven in hun vakgebied. Om deze noodzaak aan levenslang leren te ondersteunen, heeft België de Arbeidsdeal geïntroduceerd. Dit initiatief voorziet in een individueel opleidingsrecht voor werknemers in de privésector, voor bedrijven met 10 of meer werknemers.